Zonnet Algemene verkoop- en leverings- voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Zonnet die kenbaar worden gemaakt via Zonnet inzake de verkoop van Producten en de eventueel daarmee verband houdende werkzaamheden en diensten.

1.2. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Product: Zonnepanelen, omvormer, groepenkast, accupakket, montagemateriaal, autoladers, toebehoren, materiaal of complete systemen (inclusief documentatie) zoals gespecificeerd in de Overeenkomst.
b. Omvormer: alleen de hoofdfunctie van de omvormer valt onder de Product definitie. De hoofdfunctie betreft het omzetten van door de zonnepanelen geleverd vermogen in wisselspanningvermogen. Alle andere accessoire functies, zoals de overdracht en het uitlezen van de door Omvormer gegenereerde data, vallen niet onder de Product definitie.
c. Koper: consument die een Overeenkomst met Zonnet inzake de aankoop van een Product en de installatie daarvan wenst aan te gaan of is aangegaan. Hierna ook wel te noemen opdrachtgever.
d. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Zonnet en de Koper tot koop van het Product en eventuele installatie daarvan.
e. Installatie: voor zover dat expliciet in de Overeenkomst is vastgelegd, de montage en aansluiting van het Product.
f. Oplevering: moment waarop alle in de Overeenkomst vervatte werkzaamheden zijn afgerond.

1.3 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen.

1.4 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Koper, onder welke benaming dan ook, worden uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 2. Overeenkomst

2.1 Alle door Zonnet uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend.

2.2 Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door de Koper volledig ingevulde en ondertekende offerte door Zonnet is ontvangen en Zonnet de offerte aanvaardt middels een opdrachtbevestiging. Het al dan niet tot stand komen van de Overeenkomst wordt door Zonnet binnen 15 werkdagen na ontvangst van de getekende offerte aan de Koper medegedeeld.

2.3 Alle gegevens, veronderstellingen, schattingen, opbrengstberekeningen, terugverdientijden, subsidiebedragen en alle andere factoren, die ten grondslag liggen aan de beslissing van de Koper om de Overeenkomst te sluiten, al dan niet bekend aan Zonnet, zijn voor risico van de Koper.

2.4 Bij annulering door opdrachtgever van deze overeenkomst zijn door opdrachtgever de volgende bedragen aan Zonnet verschuldigd: 20% na 3 dagen bedenktijd vanaf datum van ondertekening, na verzending opdrachtbevestiging 40% van de hoofdsom, na communicatie van de installatiedatum 60% van de hoofdsom en twee weken voor aanvang van de werkzaamheden 80% van de hoofdsom. De betreffende bedragen dienen binnen 14 dagen na annulering te zijn betaald.

 

Artikel 3. Prijs

3.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald zijn de in de aanbieding van Zonnet vermelde prijzen vast.

3.2 Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst en voor de volledige betaling één of meer van de kostprijsfactoren een verhoging ondergaan – ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden – is Zonnet gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen mits deze prijsstijging een eindeffect heeft van minimaal 5% op de eindprijs.

3.3 Ingeval toepassing van artikel 3.2 mocht leiden tot een prijsverhoging en de prijsverhoging niet voortvloeit uit de wet, heeft de Koper het recht de Overeenkomst te ontbinden per brief of email, binnen één week nadat Zonnet kenbaar heeft gemaakt de overeengekomen prijs te verhogen.

3.4 De prijs voor installatie van Producten zoals opgenomen in de orderbevestiging is de prijs inclusief montage en het bedrijfsvaardig opleveren van het Product op het aangegeven adres en inclusief alle kosten, behoudens kosten die volgens deze Algemene Voorwaarden niet voor rekening van Zonnet komen.

3.5 Indien levering van (een deel van) de producten zoals genoemd op de overeenkomst om enige reden niet (meer) mogelijk is, dan is Zonnet gerechtigd deze goederen te vervangen door producten van ten minste gelijkwaardige kwaliteit.

 

Artikel 4. (af)Levering en eigendomsoverdracht

4.1 De (af)levering van het Product geschiedt op het door de Koper aan Zonnet opgegeven adres en wel binnen maximaal 26 weken, te rekenen vanaf het moment waarop de Overeenkomst tot stand komt, tenzij schriftelijk een langere termijn is overeengekomen.

.2 Zonnet zal de Koper telefonisch dan wel per email benaderen voor het maken van een afspraak voor de (af)levering van het Product en eventuele installatie.

4.3 De afspraak zal nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn of datum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient Zonnet derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld onder vermelding van een redelijke termijn voor nakoming.

4.4 De levertijd wordt verlengd met de duur van de vertraging ten gevolge van het niet voldoen door de Koper aan enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichting of van Koper te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst.

4.5 Zonnet behoudt haar recht voor om onder andere voorrijkosten aan de Klant in rekening te brengen, indien de vastgelegde installatiedatum door toedoen van de Klant dient te worden verplaatst. Van een toedoen is zonder meer sprake als de Klant niet aan het in artikel 5.2 van deze algemene voorwaarden bepaalde heeft voldaan en/of Zonnet (een deel van) de overeengekomen prijs niet conform de overeengekomen betalingstermijnen heeft ontvangen.

4.6 De eigendomsoverdracht van het Product vindt plaats na volledige betaling aan Zonnet. Bij onvolledige betaling houdt Zonnet het recht om het Product te demonteren en verwijderen, waarbij eventuele extra kosten voor demontage en verwijdering voor rekening komen van Klant.

 

Artikel 5. Montage/ installatie

5.1 Het Product wordt door of vanwege Zonnet geïnstalleerd en aangesloten, tenzij anders is overeengekomen. Onder installatie wordt hier verstaan de plaatsing en indien nodig aansluiting van het product op zodanige wijze dat het in gegeven omstandigheden een goed tot optimaal rendement behaald kan worden

5.2 De Koper is jegens Zonnet verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en/ of voorwaarden, die noodzakelijk zijn voor de opstelling van het te monteren Product en/of de juiste werking van het product in gemonteerde staat. Onverminderd het hiervoor bepaalde zorgt de Koper in ieder geval voor eigen rekening en risico dat:

a. het personeel van Zonnet en/of haar onderaannemer, zodra deze op de plaats van opstelling is aangekomen, toegang verkrijgt en de werkzaamheden kan aanvangen en blijven verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien, indien Zonnet dit noodzakelijk acht, buiten de normale werkuren, mits zij dit tijdig aan de Koper heeft medegedeeld.
b. de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het benodigde transport.
c. de aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag en montage.
d. alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd, alsmede dat alle maatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd teneinde in het kader van de montage/installatie aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen.
e. er geen asbest aanwezig is op de plaats waar het Product wordt geplaatst.
f. door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of levering, die niet tot de montage/installatiewerkzaamheden van Zonnet of de door haar ingeschakelde derde behoren, zodanig en tijdig worden verricht dat de uitvoering van de werkzaamheden door of vanwege de Zonnet geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging in de zin van dit lid ontstaat dient de Koper Zonnet hiervan tijdig in kennis te stellen.

5.3 Schade en kosten, die ontstaan zijn doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van de Koper.

5.4. Koper draagt het risico voor schade veroorzaakt door:

a. onjuistheden in de opgegeven informatie en/of opgedragen werkzaamheden;
b. gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan de werkzaamheden worden verricht
c. ongeschiktheid van (on)roerende zaak voor plaatsing en/of installatie van Product, bijvoorbeeld door onvoldoende draagkracht van het dak of ongeschiktheid van de dakbedekking voor installatie(werkzaamheden).

5.5 De Klant zorgt ervoor dat eventueel wegvallen van de spanning van het elektrisch systeem niet tot problemen leidt bij bijvoorbeeld computers of een alarmsysteem. Zonnet doet zijn best om de spanningsloze periode aan te kondigen en zo kort mogelijk te houden, maar erkent geen aansprakelijkheid voor schade die hiermee kan samenhangen of volgen.

5.6 Als in de offerte ook aansluiting van het product op de meterkast is opgenomen, dan wordt daaronder verstaan het plaatsen van een nieuwe stroomgroep en bekabeling vanaf die stroomgroep. Verdere aanpassingen zoals verzwaring van de hoofdzekering of hoofdkabel vallen daar niet onder.

5.7 Bij Oplevering controleert de Klant het Product en de Installatie. Als eventuele tekortkomingen niet direct kunnen worden verholpen dan wordt daarvoor een nieuwe afspraak gemaakt en wordt Oplevering naar die datum verschoven. De Klant accepteert de Oplevering door ondertekenen van het opleverformulier.

5.8 Als voor monitoring van het Product een verbinding met internet nodig is, doet Zonnet haar uiterste best om de verbinding bij Oplevering tot stand te hebben gebracht. Mocht dat niet lukken dan voert Zonnet gedurende maximaal een half uur controles uit om de meest voorkomende oorzaken voor verbindingsproblemen te verhelpen. Eventuele hulp daarna bij het tot stand brengen van de internetverbinding is geen onderdeel van de Overeenkomst. In overleg kan de Zonnet daarvoor een aparte afspraak maken.

 

Artikel 6. Betaling

6.1 Na installatie – levering ontvangt de koper een factuur voor de koopsom. Deze nota dient binnen zeven (7) dagen middels een bancaire overboeking te worden voldaan. Bij het uitblijven van tijdige betaling behoudt Zonnet het recht voor om rente- en kosten over het opeisbare deel van de verschuldigde totaalsom in rekening te brengen.

6.2 Betalingen dienen binnen 7 dagen netto na factuurdatum te geschieden tenzij anders overeengekomen.

6.3 Indien Installatie geen Oplevering bewerkstelligt, dan maakt Zonnet met de Klant een afspraak over verdere afronding van haar werkzaamheden.

6.4 Uitstel van de Oplevering ontslaat de Klant niet van de in artikel 6.1 .van deze algemene voorwaarden vervatte betalingsverplichtingen.

6.5 Klant heeft geen recht op verrekening van aan Zonnet verschuldigde bedragen, indien Zonnet op enigerlei wijze gehouden is om enig bedrag aan Klant te betalen.

 

Artikel 7. Garantie

7.1 Zonnet garandeert de goede werking van het geleverde Product overeenkomstig de garantievoorwaarden, welke bij levering worden bijgevoegd.

7.2 Zonnet garandeert dat eventuele gebreken in de installatie van het Product voor een termijn van 12 maanden, tenzij anders overeengekomen, na oplevering worden verholpen, tenzij het gebrek geen direct gevolg is van het geleverde werk.

 

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1 Zonnet zal uitsluitend aansprakelijk zijn voor eventuele tekortkomingen indien de met de Producten meegeleverde Garantievoorwaarden van toepassing zijn, in welke situatie de aansprakelijkheid van Zonnet voor tekortkomingen beperkt zal zijn tot de garantie verplichtingen die zijn omschreven in deze garantievoorwaarden.

8.2 De aansprakelijkheid van Zonnet ten opzichte van
Koper is beperkt tot de schade waarvoor en voor zover Zonnet overeenkomstig dwingendrechtelijke bepalingen aansprakelijk kan worden gehouden, waarbij gevolg-, indirecte en/of immateriële schade uitdrukkelijk is uitgesloten.

8.3 In geval van schade ten gevolge van de installatiewerkzaamheden kan Zonnet enkel aansprakelijk gesteld worden in geval van opzettelijke of grove fout.

8.4 Iedere aansprakelijkheid van OTG energy, alsmede de door Zonnet ingeschakelde derden, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van Zonnet wordt uitgekeerd, inclusief het door Zonnet te dragen eigen risico.

8.5 Indien de aansprakelijkheidsverzekeraar geen dekking verleent is de aansprakelijkheid van Zonnet beperkt tot maximaal het totaal van de door de koper betaalde vergoedingen.

8.6 Schade dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen na het constateren van de schade, schriftelijk aan Zonnet te worden gemeld, tenzij de Koper aannemelijk maakt dat hij/zij de schade niet eerder heeft kunnen melden.

 

Artikel 9. Toepasselijk recht en geschillen

9.1 Op de Overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, onder uitsluiting van de Convention on the International Sale of Goods 1980.

9.2 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten zullen, voor zover geen minnelijke regeling mogelijk is, worden beslecht door de volgens de wet bevoegde rechter in Nederland.

 

Artikel 10. Slotbepalingen

10.1 Zonnet heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen geen gevolgen hebben voor bestaande Overeenkomsten.

10.2 Deze Algemene Voorwaarden treden voor het eerst in werking op 1 oktober 2018.

 

Wiekenweg 53C • 3815KL Amersfoort • 088-2087555 • [email protected] • www.zonnet.solar
Kamer van Koophandel 75060353 • BTW nummer NL860126043B01 • Rabobank NL31RABO0190329696